Naturreservat

Fiska och vandra i Västernorrlands största naturreservat.

Ånge kommun har 31 naturreservat. Här finns några av dem listade med en kort beskrivning.
Här finns jättetallar och spår av skogsbränder från Gustav Vasas tid, men också tillfälle att fiska i bäckar, åar och vila ut i skogskojor. Informationstavlor finns uppsatta vid intressanta platser inom området.

Myckelåsen

Ett ca 10 ha stort skogsskifte med urskogsartad barrskog, som efter donation avsatts som naturresevat. Reservatet ligger i anslutning till Myckelåsens gamla fäbodar norr om Torpshammar.

Stormyrskogen

Naturreservat med naturskog och gammal orörd skog som uppkommit genom naturlig föryngring på orörd skogsmark, belägen vid byn Saxen på gränsen mot Hälsingland.

Rankleven

Välkänt stup som imponerar från väg E 14 vid Erikslund. Detta bergs nordbrant hyser en stor ansamling fjällväxter och ligger på över 350 m ö h.

Björntjärnsreservatet

Ett 20 ha stort urskogsområde som omger den lilla Björntjärnen. Norra delarna utgörs av en grov granskog i åldern 200-220 år. Södra delarna utgörs av en tallskog som genomgått upprepade bränder. Den yngre tallgenerationen som uppkommit efter senaste branden är ca 130 år.

Helvetesbrännan

Helvetesbrännan är ett naturreservat som ligger på ömse sidor om länsgränsen mellan Västernorrland och Jämtland, i Ånge respektive Bräcke kommuner. Området omfattar totalt 3 400 ha varav 2 700 ha utgörs av produktiv skogsmark. Reservatet är helt väglöst och terrängen är kuperad och storblockig. Ett flertal mindre tjärnar förekommer spridda över landskapet medan andelen myr är låg. Skogen domineras av tall i 100-årsåldern.

Göransåsen

Ett nybildat reservat som egentligen är indelat i två reservat, Östra och Västra Göransåsen. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, närmare bestämt en värdefull naturmiljö med döda stående och liggande träd. Namnet kommer från fäboden Göransåsen som var bebodd av en Göran Hindriksson- Sjöberg och hans familj under en period på 1700 talet. Därefter har den brukats som fäbod fram till 1930 talet.

Haverö Strömmar

Reservatet bildades 1991 och har en 8 km lång outbyggd älvsträcka med ett fall på 15 m. Det fritt strömmande vattnet är numera en mycket sällsynt naturtyp. Älven har tidigare haft ett rikt bestånd av flodkräfta men beståndet slogs ut år 2000 av en sjukdom (oidentifierad). Utter och flodpärlmussla finns i också i älven, liksom skyddsvärda dag- och nattsländor.

2 KommentarerTillagt

Svara
  1. Lena Gustafsson 2017/02/27 | Svara
    Hej! Ånge kommun har 31 naturreservat - inte 19! Se länsstyrelsen Västernorrlands hemsida för mer information.

Svara

18 − tio =

Reset all fields